کتاب مدیریت بحران شهری

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب مدیریت بحران شهری

کی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن دست به گریبان هستند، حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم‌ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. برای شناخت مدیریت بحران شهر و آسیب پذیری مناطق شهری در برابر بلایای طبیعی، بررسی عامل‌های اصلی مؤثر در آسیب پذیری مدیریت بحران شهری نیاز است. کتاب حاضر می تواند به عنوان منبعی معتبر در زمینه مدیریت بحران شهری مفید باشد که می توانید آن را به صورت مستقیم دانلود نمایید.

فهرست