کتاب طراحی فضای شهری

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب طراحی فضای شهری

‏سرشناسه:م‍دن‍ی‌ پ‍ور، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۳ –
Madani Pour, Ali
‏عنوان و نام پدیدآور:طراح‍ی‌ ف‍ض‍ای‌ ش‍ه‍ری‌: ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ف‍رآی‍ن‍دی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ – م‍ک‍ان‍ی‌/ن‍وش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ م‍دن‍ی‌پ‍ور ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ره‍اد م‍رت‍ض‍ای‍ی‌.
‏مشخصات نشر:تهران: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، ‏‫‬‏۱۳۹۲.
‏مشخصات ظاهری:‏‫‬‏ط، ۳۳۰ ص.: مصور.
فهرست