کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب آموزش ARC GIS

کتاب راهنمای کاربردی Arc GIS 10.3.1 سارا سنجری​ نشر عابد شامل ۱۴ فصل با عناوین زیر می باشد:

مقدمه ای بر GIS
نصب نرم افزار
آشنایی با محیط کاری Arc Catalog
آشنایی با محیط کاری Arc Map
کار با فایل های CAD و ساخت توپولوژی در GIS
زمین مرجع نمودن
آشنایی با Geometric Network
آشنایی با Arc Tollbax
آشنایی با رستر و آنالیزهای میتنی بر آن
آشنایی و کار با برنامه جانبی ۳D Analyst
ایجاد انیمیشن
آشنایی و کار با برنامه جانبی ArcScan
آشنایی با محیط کاری ArcGlobe
GPS

فهرست