کتاب کندوکاوی در تعریف طراحی شهری

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب کندوکاوی در تعریف طراحی شهری

هدف از این نوشتار، کندوکاو در تعاریف گوناگونی است که دانشمندان از مفهوم طراحی شهری پیشنهاد کرده اند. این کندوکاو، از بررسی و نقد تعاریف بخشی غیر جامع و جزءگرایانه ی منتقدمان بدان گونه که در متون ادبیات طراحی شهری منعکس شده است، آغاز می گردد. آنگاه با بررسی تطبیقی آرای صاحبنظران، در خصوص شماری از خصیصه های طراحی شهری که همواره محمل مناقشات علمی در ادبیات طراحی شهری بوده است، بر خصلت های جوهری ای که می بایست در هر تعریف جامعی از طراحی شهری لحاظ گردند تاکید می گردد.

ناشر:مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
مولف:دکتر کورش گلکار
تعداد صفحه:۸۲
قطع :رقعی
نوبت چاپ:دوم
سال چاپ :۱۳۹۱
نوع چاپ:تک رنگ
فهرست