کتاب شبکه ارتباطی در طراحی شهری

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب شبکه ارتباطی در طراحی شهری

سرشناسه:ق‍ری‍ب‌، ف‍ری‍دون‌، ‏‫۱۳۲۰ – ‏
‏عنوان و نام پدیدآور:شبکه ارتباطی در طراحی شهری/ تالیف فریدون قریب.
‏مشخصات نشر:تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ‏‫، ۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫[۴]، ۱۷۷ ص.‬: مصور، نقشه، جدول، نمودار‏‫؛ ‏‫‎۲۸/۵×۲۱/۵‬ س‌م.‬
‏فروست:ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌‏‫؛ ۲۱۹۱‬.‬
فهرست