کتاب برنامه ریزی مسکن

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب برنامه ریزی مسکن

سرشناسه:پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ‏‫۱۳۳۷ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور:ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍س‍ک‍ن‌ / م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌.
‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫، ۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫ه‍ف‍ت‌، ۱۶۳ ص‌.‬: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست:س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ ۴۲۶. جغرافیا؛ ۳۷.
فهرست