کتاب روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی

سرشناسه:خ‍اک‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا،‏‫ ۱۳۴۲ – ‏
‏عنوان و نام پدیدآور:روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ه‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ غ‍لام‍رض‍ا خ‍اک‍ی‌.
‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌: ب‍ازت‍اب‌‏‫، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫ه‍ج‍ده‌،‎XIX‬، ۴۳۰ ص‌.‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
فهرست