کتاب درک و بیان معماری

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب درک و بیان معماری

کتاب درک و بیان معماری که حاصل تدریس میثم صدیق و به کوشش عاطفه حصاربانی گردآوری شده است به بررسی آثار معماری و نیز تمارین آموزشی نحوه کار در رابطه با موضوع پرداخته است. فایل این سند که در فضای مجازی کمتر منتشر شده است می توانید از طریق همین صفحه دانلود نمایید.

فهرست