کتاب فضا زمان معماری

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب فضا زمان معماری

فایل حاضر خلاصه ای از کتاب معماری فرم، نظم، فضا نوشته زیگفرید گیدیون می باشد. این فایل با بررسی عصرهای تاریخی معماری به شروع بحث پرداخته و در ادامه نکات مهمی از کتاب یاد شده را اشاره کرده است.

سرشناسه:گ‍ی‍دی‍ون‌، زی‍گ‍ف‍ری‍د، ۱۸۸۸ – ۱۹۶۸م‌.
Giedion, Sigfried
‏عنوان و نام پدیدآور:فضا، زمان، معماری: فرارویش سنتی نو در معماری/ زی‍گ‍ف‍ری‍د گ‍ی‍دیون ؛ ترجمه محمدتقی فرامرزی.
‏مشخصات نشر:تهران: کاوش‌پرداز‏‫، ۱۳۹۱.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۸۴۶ص.‬‏‫: مصور.‬
فهرست