کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب مرمت شهری

سرشناسه:ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، سیدم‍ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۲۶ – ‏(دکتر)
‏عنوان و نام پدیدآور:م‍رم‍ت‌ ش‍ه‍ری‌: ت‍ع‍اری‍ف‌، ن‍ظری‍ه‌ه‍ا، ت‍ج‍ارب‌، م‍ن‍ش‍وره‍ا و ق‍طع‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌، روش‍ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ش‍ه‍ری‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍س‍ن‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ م‍ق‍ص‍ودی‌.
‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌‏‫، ۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫[۲۱۹] ص‌.‬‬: ج‍دول‌.‏‫؛ ۵/۲۱ × ۵/۲۸ س‌م.‬
‏فروست:ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ ۲۶۰۱.
فهرست