کتاب طراحی شهری در بخش مرکزی تهران

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب طراحی شهری در بخش مرکزی تهران

سرشناسه:ت‍وس‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، – ۱۳۲۲
‏عنوان و نام پدیدآور:طراح‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍رک‍زی‌ ت‍ه‍ران‌/ طراح‌ ش‍ه‍ری‌ و م‍دی‍ر پ‍روژه‌ م‍ح‍م‍ود ت‍وس‍ل‍ی‌؛ ه‍م‍ک‍اران‌ م‍ع‍م‍ار و ش‍ه‍رس‍از ل‍ی‍لا ت‍ف‍ن‍گ‍چ‍ی‌… [و دی‍گ‍ران‌]
‏مشخصات نشر:[ت‍ه‍ران‌]: م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‌: وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌ واح‍د ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری:۱۲۸ ص‌.م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
فهرست