کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

سرشناسه:پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ‏‫۱۳۳۷ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور:ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ارب‍ری‌ اراض‍ی‌ ش‍ه‍ری‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌.
‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)‏‫‏‏، ۱۳۸۶.‭‬‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫ش‍ش‌، ۱۶۰ ص‌.‬‬: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، نمودار + ۱ ورق‌ نمودار ت‍ا ش‍ده‌.
‏فروست:س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)؛ ۳۶۶۷. جغرافیا؛ ۵۲.
فهرست