مدارک بین المللی دوره های آموزشی

یکی از ویژگی های بارز دوره های آموزشی موسسه علمی آرمان شار برنا (دپارتمان تخصصی شهرسازی و معماری ایران) اعطای مدارک معتبر ملی و بین المللی می باشد. طرح اعطای این مدارک پس از مذاکرات و توافقات موسسه با موسسات علمی و آکادمیک بسترسازی شده است و دانش پذیران می توانند پس از پایان دوره آموزشی (حضوری-مجازی) بر اساس تصمیم خود یکی از مدارک معتبر بین المللی را دریافت نمایند.

این مدارک براساس سرفصل های توافق شده موسسه علمی آرمان شار برنا و موسسات خارجی صادر می شود و همواره تلاش موسسه علمی آرمان شار برنا بر این بوده است که مدارک مذکور را بدون نیاز به آزمون خارج از موسسه برای دانش پذیران صادر نماید.

دسترسی ها:

فهرست