متقاضیان همکاری به عنوان مترجم

قابل توجه متقاضیان استخدام به عنوان “مترجم”

یک ایمیل حاوی یک نمونه متن فارسی، جهت احراز توانایی ترجمه برایتان ارسال شده است. لطفا تا ساعت ۲۳ روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه نسبت به ترجمه آن اقدام نمایید.

همچنین سایر افرادی که تمایل به همکاری به عنوان «سفیر»، «مدرس» و «مترجم، تایپیست و ویراستار» دارند می توانند به آدرس صفحه استخدام و جذب همکار مراجعه نمایند.

فهرست