ما نظرات شما را به بهترین ایده ها تبدیل می کنیم

آنچه باعث پیشرفت و بهبود خدمات می شود، شنیدن و بکارگیری نظرات است. خوشحال می شویم نظرات خودتان را در ارتباط با سوالات زیر برایمان ارسال کنید تا در برنامه های آتی موسسه، آنها را مدنظر قرار دهیم.

[totalpoll id="3137"]
[totalpoll id="3153"]
[totalpoll id="3159"]

ما می کوشیم...

همواره بهتر باشیم و بهترین خدمات را برای آنهایی که همواره به دنبال آموختن و آموزش هستند، فراهم نماییم. سختی راه زیاد هم باشد، ما با حضور شما دلگرمیم.

با تشکر از پاسخگویی شما به سوالات

فهرست